บทความเรียนต่อ / เรียนต่อแพทย์ที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อแพทย์ที่ออสเตรเลีย

Stethoscope, Medical equipment, Skin, Medical, Service, Product, Physician, Hand, Hospital, Health care, Health care provider, Northampton, Health

ทางเลือกในการเรียนต่อแพทย์ที่ออสเตรเลีย

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียนอย่างน้อย 5-6 ปี
 • หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (MD)

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ศาสตร์รวม 21 แห่งและล้วนที่ได้รับการรับรองโดย Australian Medical Council (AMC) การแพทย์นั้นต้องใช้ความสามารถอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลการการเรียนที่ดี ระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก และมักจะมีการทดสอบทางการแพทย์และการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมในการเข้าเรียนหลักสูตรนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการแพทย์ระดับปริญญาตรี

 • Monash University (5 ปี)
 • University of Adelaide (6 ปี)
 • University of Newcastle (5 ปี)
 • University of Tasmania (5 ปี)
 • University New South Wales (6 ปี)
 • Flinders University (6 ปี)
 • James Cook University (6 ปี

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรควบ คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี + หลักสูตรปริญญาโท (MD) ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีมักจะเป็น Bachelor of Biomedical Sciences (หรือเทียบเท่า) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรควบ มีดังต่อไปนี้

 • University of Sydney (7 ปี)
 • University of Queensland (7 ปี)
 • University of Western Australia (6 ปี)

เกณฑ์ในการรับสมัครเรียนแพทย์ที่อออสเตรเลีย

ขั้นตอนการรับสมัครเรียนแพทย์จะมี 3 ส่วนหลักด้วยกัน โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียน คะแนนสอบแบบมาตรฐาน และผลการสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนเท่ากัน

1. ผลการเรียน (IB/A Level scores)

การสมัครเรียนแพทย์ในออสเตรเลียนั้นมีการแข่งขันกันสูง นักเรียนที่มีคะแนน 37-38 สำหรับ IB หรือ AAB สำหรับ GCE ก็อาจจะยากในการเรียนต่อด้านนี้ โดยทั่วไปแล้วนักเรียนควรมีคะแนน 40+ สำหรับ IB หรือ AAAA สำหรับ GCE A Levels นอกจากนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนที่สูงแล้ว ทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีโควต้าในการรับสมัครนักเรียนต่างชาติด้วย ดังนั้น การที่คุณผ่านเกณฑ์การรับสมัครไม่มีเป็นการันตีว่าคุณจะได้เรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น

2. การทดสอบเพื่อเรียนต่อแพทย์ (ISAT/UCAT)
ISAT – International Student Admissions Test
ISAT เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการสมัครเรียนต่อแพทย์ในออสเตรเลีย ตามข้อมูลของเว็บไซต์ ISAT “ISAT เป็นการทดสอบแบบปรนัยทางคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชั่วโมงที่ออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะและความสามารถทางปัญญาของผู้สมัครซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”

ISAT การสอบที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และใช้ยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแทบทุกแห่งในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ยกเว้น University of Newcastle และ University of Adelaide ที่ต้องใช้ PQA และในการสมัครเรียนที่ University of Sydney นักเรียนไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบ)

 • รูปแบบการสอบ – การทดสอบจะมีทั้งหมด 100 คำถาม ซึ่งเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการคำนวณคณิตศาสตร์และคำถามเกี่ยวกับการใช้คำพูด โดยนักเรียนมีเวลา 3 ชั่วโมงในการทำแบบทดสอบนี้ และอนุญาตให้นักเรียนหยุดพักได้ระหว่างสอบได้
 • วันสอบ – ISAT เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนสอบได้ตลอดเวลาทางออนไลน์ ยกเว้นช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม และผลสอบของ ISAT มีอายุใช้ได้ 2 ปี 
 • ผลคะแนนสอบ – การสอบ ISAT จะมีคะแนนดิบเต็ม 100 และคะแนนที่ถูกแปลงเต็ม 200 คะแนน โดยปกติแล้วนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า 180 หรือในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 หรือสูงกว่านั้น มีโอกาสถูกคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ต่อในขั้นถัดไป


UCAT – University Clinical Aptitude Test
เป็นการทดสอบทางคอมพิวเตอร์โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง เป็นการประเมินความสามารถที่ทางมหาวิทยาลัยระบุว่ามีความสำคัญต่อการฝึกปฏิบัติงานในสาขาการแพทย์ / ทันตกรรม / วิทยาศาสตร์การแพทย์

การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 5 ชุด แต่ละชุดจะใช้เวลาสอบต่างกันและเป็นคำถามปรนัย เมื่อเริ่มต้นการสอบผู้สอบจะไม่สามารถหยุดพักระหว่างสอบได้

3. การสัมภาษณ์ (กรณีที่ถูกคัดเลือก)
การสัมภาษณ์เรียนต่อแพทย์มี 2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์แบบพาเนลและการสัมภาษณ์แบบหลายช่องทาง (Multiple Mini Interview: MMI)

การสัมภาษณ์แบบ panel interview เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิม โดยผู้สมัครจะถูกซักถามต่อหน้าผู้สัมภาษณ์ประมาณ 5-6 คน เพื่อประเมินความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ความมุ่งมั่นในการเป็นแพทย์ และค่านิยมส่วนบุคคลของผู้สมัคร

ส่วนการสัมภาษณ์แบบ MMI คือการสัมภาษณ์แบบแบ่งเป็นห้อง ๆ โดยแต่ละห้องจะมีผู้สัมภาษณ์ 1 คนเท่านั้น ในแต่ละห้องนักเรียนจะถูกถาม 1-2 คำถาม และใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีในการตอบก่อนที่จะไปยังห้องถัดไป การสัมภาษณ์ในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงยังอนุญาตให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่เซสชันต่อไปได้

เกณฑ์การรับสมัคร

โดยปกติแล้วการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร์จะใช้เวลา 5 ปี และผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาไหนก็ได้ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร์
 • The Australian National University (ANU)
 • Deakin University
 • Griffith University
 • Macquarie University
 • Monash University
 • The University of Melbourne
 • The University of Queensland
 • The University of Sydney
 • The University of Western Australia

เนื้อหาของหลักสูตรเหล่านี้ไม่แตกต่างจากระดับปริญญาตรีมากนัก แต่คุณจะเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเรียนต่อปริญญาโทสาขานี้ แม้ว่าผู้เรียนจะไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ แต่คุณต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อผ่านการคัดเลือก Graduate Medical School Admission Test (GAMSAT)

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์

(อ้างอิงจาก QS World University Rankings 2020)
 • The University of Melbourne – อันดับที่ 16 ของโลก
 • The University of Sydney – อันดับที่ 18 ของโลก
 • Monash University – อันดับที่ 31 ของโลก
 • UNSW Sydney – อันดับที่ 46 ของโลก
 • The University of Queensland – อันดับที่ 48 ของโลก
 • The Australian National University – Top 100 ของโลก
 • The University of Adelaide – Top 100 ของโลก
 • The University of Western Australia – Top 100 iของโลก
 • The University of Newcastle (UoN) – Top 150 ของโลก
 • Deakin University – Top 200 ของโลก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ